|

Προθεσμία Δήλωσης

10 ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού

Για Έλληνες πολίτες :

 1. Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική
 2. Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη τέλεση του γάμου των γονέων.
 4. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 6. Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 7. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των γονέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 8. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

Για πολίτες άλλων χωρών :

 1. Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική
 2. Διαβατήρια – Ληξιαρχική Πράξη Γάμου – Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης – (νόμιμα επικυρωμένα & μεταφρασμένα)
 3. Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ. των γονέων (αν υπάρχουν)
 4. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο*.
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων επίσημα μεταφρασμένη**.

 

* Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

** Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

 

Από ποιόν δηλώνεται το παιδί

Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι o πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 €.

Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας η γέννηση δηλώνεται με καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο