|

Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης.

Προθεσμία Δήλωσης

40 ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση γάμου

  • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
  • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
  • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
  • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
  • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο

 

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι και οι δύο  ή ο ένας εκ των δύο ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικής πράξης γάμου (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα ο γάμος δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 €.

Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο