|

Προθεσμία Δήλωσης

Ένας μήνας από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση για τη λύση του γάμου, έγινε αμετάκλητη.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση διαζυγίου

Εάν ο γάμος λύθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:

  1. Διαζευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως, για θρησκευτικό γάμο (προαιρετικά)
  2. Δικαστική Απόφαση για τη λύση του γάμου, έκθεση επίδοσης της απόφασης ή έκθεση παραίτησης από την άσκηση των ενδίκων μέσων, πιστοποιητικό από τη Γραμ. του Πρωτοδικείου περί της άσκησης ή μη των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων.
  3. Αν ο γάμος έχει γίνει στο Βόλο η καταχώριση γίνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.
  4. Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γάμου συντάσσεται έκθεση, η οποία αποστέλλεται στο ληξιαρχείο που έχει καταχωρισθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου (απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου του άλλου ληξιαρχείου).

Προθεσμία Δήλωσης: Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης

Εάν ο γάμος λύθηκε συναινετικά με συμβολαιογραφική πράξη:

  1. Η συμβολαιογραφική πράξη
  2. Το Διαζευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως για θρησκευτικό γάμο (υποχρεωτικά)

Η κατάθεση του αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης γίνεται μόνο στο Ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.

Για τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υφίσταται εκπρόθεσμο δήλωσης λύσης του γάμου, δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος της λύσης του γάμου άρχεται από την ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσής του στο Ληξιαρχείο.

Σε κάθε περίπτωση υπόχρεοι για τη δήλωση είναι : οι σύζυγοι (ο ένας εκ των δύο) ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (πάντα με επίδειξη ταυτότητας).

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο