Προκηρύξεις|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-81), όπως ισχύει
2. Τον Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06)
3. Τον Ν. 3852/2010
4. Την με αρ. 213 / 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Τη με αρ. 156 / 2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
δημοπρασίας
6. Την με αρ. 15076/22-10-2019 διακήρυξη δημοπρασίας του Δημάρχου Βοΐου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση
Υπηρεσιών του Δήμου, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και καλούμε το ενδιαφερόμενο, το
ακίνητο του οποίου κρίθηκε κατάλληλο, να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.[Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης]

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content